MENU
     Hlavná stránka
     Školenie OOU
     Bezpečnostný projekt
     Bezpečnostný správca
     Konzultačná činnosť
     Novinky

Novinky

Sledujte nás na Twitteri
 
Pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti AMAVEX sme pe Vás pripravili akciové ponuky na služby v oblasti ochrany osobných údajov. Viac informácií o akcií
nájdete tu

 

Kompletný prehľad o novinkách v oblasti ochrany osobných údajov, najnovších upresneniach a metodických pokynoch nájdete tu.
 O nás   |  Kontakt  |  Mail  

 Školenie o ochrane osobných údajov

    Čo ponúkame

      Školenie o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. slúži na:

 • oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov, so zákonom 122/2013 Z.z.,
 • ako príprava na skúšku pre osoby, ktoré budú prevádzkovateľmi poverené ako osoby zodpovedné za dohľad nad ochranou osobných údajov,
 • poučenie oprávnených osôb v zmysle §21 zákona 122/2013 Z.z.
        Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21).

 
Absolvovanie školenia o ochrane osobných údajov  (Osvedčenie o absolvovaní školenia) nenahrádza skúšku zodpovedných osôb v zmysle §24 zákona 122/2013 Z.z., ktorej vykonanie je len v kompetencií Úradu na ochranu osobných údajov!

       

        Individuálne školenie (U klienta)

        Termíny konania : dohodou podľa požiadaviek klienta
           Miesto konania : dohodou podľa požiadaviek klienta (pricestujeme ku klientovi)
                             Cena: 48,5 € bez DPH / osoba. Akcia - 44 € bez DPH / osoba.

Uvedená cena je konečná, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky. V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, vystavenie osvedčenia.

              

                 Školenie OOU  (V našich priestoroch)

              Termín školenia:  2.2.2016 10:00 hod.
           Miesto konania :  Penzión Svätý Mitro Turč. Kľačany  (ako nás nájdete)  
                              Cena :
44,5bez DPH / osoba. Akcia - 40 € bez DPH / osoba.

Uvedená cena je konečná, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky. V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, občerstvenie, vystavenie osvedčenia. 

                              Prihlásiť sa na školenie                        

     Osnova školenia

Úvod

 • Cieľ a úlohy ochrany osobných údajov
 • medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce ochranu osobných údajov

 
Hlavné zásady spracúvania osobných údajov

 • vymedzenie základných pojmov
 • práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
 •  účel spracovania osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby
 • osobitné kategórie osobných údajov
 • získavanie osobných údajov
 • pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
 • likvidácia osobných údajov

        
Cezhraničný tok osobných údajov

 • cezhraničný tok osobných údajov v rámci EU
 • cezhraničný tok osobných údajov do tretích krajín

 
Bezpečnosť osobných údajov

 • zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 • bezpečnostný projekt a bezpečnostný audit
 • poučenie a povinnosť mlčanlivosti

 
Dohľad nad ochranou osobných údajov

 • podmienky ustanovenia zodpovednej osoby,
 • povinnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov
 • skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby,
 • povinnosti zodpovednej osoby,

 
Oznamovacia povinnosť a evidencia informačných systémov

 • podmienky oznámenia IS, oznámenie zmien a odhlásenie IS
 • podmienky evidencie
 • verejnosť Oznamovacej povinnosti a evidencie

 Práva dotknutých osôb a ich ochrana

 • práva dotknutej osoby
 • poskytnutie informácií dotknutej osobe

 Sankcie za porušenie zákona, prechodné ustanovenia

 • správne delikty a poriadkové pokuty
 • prechodné ustanovenia
Informačný servis
Pridajte sa do nášho informačného systému a budete informovaní­ o novinkách v oblasti ochrany osobných údajov.


© 2006-2016 AMAVEX