MENU
     Hlavná stránka
     Školenie OOU
     Bezpečnostný projekt
     Bezpečnostný správca
     Konzultačná činnosť
     Novinky

Novinky

Sledujte nás na Twitteri
Sledujte nás na Facebooku
 
Kompletný prehľad o novinkách v oblasti ochrany osobných údajov, najnovších upresneniach a metodických pokynoch nájdete tu.
 O nás   |  Kontakt  |  Mail  

 Školenie o ochrane osobných údajov

  
                  Individuálne školenie
(U klienta)

        Termíny konania : dohodou podľa požiadaviek klienta.
           Miesto konania : dohodou podľa požiadaviek klienta v rámci celej SR.
                              Cena: 48,5 € bez DPH / osoba.

Uvedená cena je konečná, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky. V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, vystavenie osvedčenia.


Školenie OOU  (V našich priestoroch)

              Termín školenia:  30. 5. 2017 10:00 hod.
           Miesto konania :  Penzión Svätý Mitro Turč. Kľačany  (ako nás nájdete)  
                              Cena :
44,5 € bez DPH / osoba.

Uvedená cena je konečná, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky. V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, občerstvenie, vystavenie osvedčenia.

         
      Prihlásiť sa na školenie        

  Čo ponúkame

      Školenie o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. slúži na:

 • oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov, so zákonom 122/2013 Z.z.,
 • ako príprava na skúšku pre osoby, ktoré budú prevádzkovateľmi poverené ako osoby zodpovedné za dohľad nad ochranou osobných údajov,
 • poučenie oprávnených osôb v zmysle §21 zákona 122/2013 Z.z.
 • prehľad hlavných zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov podľa nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR)
        Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21.

 
Absolvovanie školenia o ochrane osobných údajov  (Osvedčenie o absolvovaní školenia) nenahrádza skúšku zodpovedných osôb v zmysle §24 zákona 122/2013 Z.z., ktorej vykonanie je len v kompetencií Úradu na ochranu osobných údajov!


     Osnova školenia

Úvod

 • Cieľ a úlohy ochrany osobných údajov
 • medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce ochranu osobných údajov

 
Hlavné zásady spracúvania osobných údajov

 • vymedzenie základných pojmov
 • práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
 •  účel spracovania osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby
 • osobitné kategórie osobných údajov
 • získavanie osobných údajov
 • pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
 • likvidácia osobných údajov

        
Cezhraničný tok osobných údajov

 • cezhraničný tok osobných údajov v rámci EU
 • cezhraničný tok osobných údajov do tretích krajín

 
Bezpečnosť osobných údajov

 • zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 • bezpečnostný projekt a bezpečnostný audit
 • poučenie a povinnosť mlčanlivosti

 
Dohľad nad ochranou osobných údajov

 • podmienky ustanovenia zodpovednej osoby,
 • povinnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov
 • skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby,
 • povinnosti zodpovednej osoby,

 
Oznamovacia povinnosť a evidencia informačných systémov

 • podmienky oznámenia IS, oznámenie zmien a odhlásenie IS
 • podmienky evidencie
 • verejnosť Oznamovacej povinnosti a evidencie

 Práva dotknutých osôb a ich ochrana

 • práva dotknutej osoby
 • poskytnutie informácií dotknutej osobe

 Sankcie za porušenie zákona, prechodné ustanovenia

 • správne delikty a poriadkové pokuty
 • prechodné ustanovenia
Informačný servis
Pridajte sa do nášho informačného systému a budete informovaní­ o novinkách v oblasti ochrany osobných údajov.


© 2006-2017 AMAVEX