Komplexné služby v oblasti ochrany osobných údajov

Úvod

O nás

Školenie o ochrane osobných údajov

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný správca

Konzultačná činnosť

 mail

Kontakt

 

Obsah stránky

     Školenie OOU

 • Čo ponúkame

 • Osnova školenia

 • Novinky

   
  Dňom 15. 4. 2014 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane osobných údajov č.84/2014 Z.z.

   Viac informácií o novele nájdete tu.

   

   

                             Školenie o ochrane osobných údajov

      Čo ponúkame
   
       Školenie o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. slúži na:
   
              - oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov, so zákonom 122/2013 Z.z.,
              - ako príprava na skúšku pre osoby, ktoré budú prevádzkovateľmi poverené ako osoby zodpovedné za dohľad nad
                ochranou osobných údajov,
              - poučenie oprávnených osôb v zmysle §21 zákona 122/2013 Z.z.
   
      Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru,
  štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania,
  alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21).
   
         
  Absolvovanie školenia o ochrane osobných údajov  (Osvedčenie o absolvovaní školenia) nenahrádza skúšku
  zodpovedných osôb v zmysle §24 zákona 122/2013 Z.z., ktorej vykonanie je len v kompetencií
  Úradu na ochranu osobných údajov!

          
          Individuálne školenie (U klienta)
   
     Termíny konania : dohodou podľa požiadaviek klienta
     Miesto konania : dohodou podľa požiadaviek klienta (pricestujeme ku klientovi)
               Cena: 48,5 € bez DPH / osoba. Uvedená cena je konečná, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky. 
             V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, vystavenie osvedčenia.
     
               
                   Školenie OOU  (V našich priestoroch)
   
               Termín školenia:  19.11.2014 10:00 hod.
               Miesto konania :  Penzión Svätý Mitro Turč. Kľačany  (ako nás nájdete)
               Cena: 44,5 € bez DPH / osoba. Uvedená cena je konečná, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky.
              V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, občerstvenie, vystavenie osvedčenia. 

                                Prihlásiť na školenie                        

  Osnova školenia

  Úvod
            - Cieľ a úlohy ochrany osobných údajov
            - medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce ochranu osobných údajov
   
  Hlavné zásady spracúvania osobných údajov
            - vymedzenie základných pojmov
            - práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
            - účel spracovania osobných údajov
            - súhlas dotknutej osoby
            - osobitné kategórie osobných údajov
            - získavanie osobných údajov
            - pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
            - likvidácia osobných údajov
           
  Cezhraničný tok osobných údajov
      - cezhraničný tok osobných údajov v rámci EU
             - cezhraničný tok osobných údajov do tretích krajín
   
  Bezpečnosť osobných údajov
            - zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
            - bezpečnostný projekt a bezpečnostný audit
            - poučenie a povinnosť mlčanlivosti
            - povinnosti poverenej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov
   
  Dohľad nad ochranou osobných údajov
     - podmienky ustanovenia zodpovednej osoby,
     - skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby,
     - povinnosti zodpovednej osoby,
   
  Registrácia a evidencia informačných systémov
            - podmienky registrácie, oznámenie zmien a odhlásenie z registrácie
            - podmienky evidencie
            - verejnosť registrácie a evidencie
   
  Práva dotknutých osôb a ich ochrana
            - práva dotknutej osoby
            - poskytnutie informácií dotknutej osobe
   
  Sankcie za porušenie zákona, prechodné ustanovenia
            - správne delikty a poriadkové pokuty
            - prechodné ustanovenia

   © 2006 -2014 AMAVEX