Bezpečnostná správa

Čo ponúkame

  • riadenie a správa všetkých bezpečnostných funkcií,
  • inštalácia bezpečnostných podsystémov,
  • prevádzka bezpečnostných podsystémov,
  • riešenie bezpečnostných incidentov,
  • kontrola súborov s auditným záznamom,
  • kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení v informačnom systéme,
  • riadenie činnosti pri poruche alebo havárii informačného systému,
  • vzdelávanie používateľov v oblasti bezpečnosti.

Bezpečnostný správca

Definuje a určuje rozsah monitoringu udalostí dôležitých z hľadiska bezpečnosti systému, stará sa o to, aby bola zabezpečená funkčnosť monitorovacích prostriedkov, posudzuje aktuálny stav bezpečnosti informačného systému, v súčinnosti s osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou OU (v prípade neustnovenia zodpovednej osoby s oprávnenou osobou) navrhuje vedeniu spoločnosti opatrenia na elimináciu hrozieb úniku, straty alebo zneužitia osobných údajov.

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám poskytneme viac informácií.