Domovská stránka

         Už 14 rokov aktívne poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany osobných údajov (OOU). Pričom naši zamestnanci pracujú v oblasti ochrany utajovaných skutočností už od roku 1990. Od roku 2002, po prijatí zákona 428/2002 Z.z., vykonávame kompletné činnosti pre ľubovoľné subjekty. Sem patria hlavne: hromadné alebo individuálne školenia oprávnených a zodpovedných osôb v oblasti OOU, spracovávanie Posúdení vplyvu na ochranu OU. V súčasnosti poskytujeme komplexné služby v zmysle platného zákona č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).

        Taktiež poskytujeme externú službu Zodpovednej osoby a bezpečnostného správcu, čo v praxi znamená: vykonávanie periodických  bezpečnostných kontrol, riešenie bezpečnostných incidentov, periodické preškolenie oprávnených a zodpovedných osôb, nácviky obnovy IS po bezpečnostných incidentoch. A ďalšie individuálne služby, podľa požiadaviek zákazníkov zastrešujeme v rámci Konzultačnej činnosti. Našimi klientmi sú mnohokrát zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku alebo v rámci celej EU, kde kompletnú komunikáciu s klientmi riešime podľa požiadaviek v anglickom jazyku.

        Od roku 2002 sme vyškolili viac ako tisíc osôb a spracovali také isté množstvo bezpečnostných projektov. Našimi dlhoročnými klientmi sú:

  • štátne organizácie,
  • štátne, ale aj súkromné školy,
  • veľké zahraničné spoločnosti, zaoberajúce sa výrobnou aj nevýrobnou činnosťou,
  • spoločnosti vydávajúce printové aj internetové noviny a časopisy,
  • konzorciá, ktoré poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu,
  • medzinárodné siete hotelov, rôzne obchodné spoločnosti,
  • zahraničné siete supermarketov, atď.

        Portfólio našich zákazníkov je teda za spomínané obdobie veľmi rozsiahle a zahŕňa typovo každú oblasť podnikania na Slovensku. Z tohto dôvodu môžeme smelo povedať, že sme riešili a riešime typologicky každú situáciu a synergiu vznikajúcu v oblasti OOU.

        Osobný, dôverný a individuálny prístup je pre nás kľúčový, ako aj pre našich zákazníkov, ktorí tento prístup významne oceňujú. Naši zákazníci taktiež často a radi využívajú konzultáciu po telefóne, kedykoľvek to potrebujú. Je to jedna naša z mnohých bezplatných služieb poskytovaných našim klientom.

        Za toto dlhé obdobie prešlo niekoľko desiatok firiem, našich zákazníkov, aj kontrolami z úradu na ochranu osobných údajov. Žiadnej zo spoločností, ktorým sme spracovávali dokumentáciu v zmysle či už zákona č. 428/2002 Z.z. alebo zákona č. 122/2013 Z.z. nebola pri kontrole Úradom na ochranu osobných údajov udelená pokuta, čo je naša najdôležitejšia referencia.

        Využitím našich dlhoročných skúseností v odbore ochrany utajovaných skutočnosti a ochrany osobných údajov, vzniká pre Vás 100 % garancia. A to, že nami vykonané služby a opatrenia v oblasti OOU spĺňajú tie najprísnejšie kritéria stanovené zákonom č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR), bezpečnostnými štandardami, záväznými nariadeniami, vyhláškami a súvisiacimi zákonmi.

        Ak chcete mať profesionálne vypracované posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ktoré ochráni nielen citlivé osobné údaje Vás, Vašich zamestnancov a Vašich partnerov a zákazníkov, ale aj firemné dáta, spokojne sa na nás obráťte. Sme Vám plne k dispozícií.

        V roku 2006 sme na spomínané činnosti vytvorili spoločnosť AMAVEX družstvo, pod hlavičkou ktorej sme poskytovali služby v oblasti OOU do septembra 2017. V tom čase sme sa transformovali na Amavex, s.r.o. Činnosti sa však vôbec nezmenili. Zmenil sa len právny status spoločnosti.

                                    Team AMAVEX