Obchodne podmienky a Oboznámenie so spracovaním OU

Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb školení a e-learningu

Predmet služby

 1. Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“), s použitím príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. 
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky poskytovania vzdelávacích (poradenských, školiacich) služieb špecifikovaných v objednávke prostredníctvom e-mailu alebo webového portálu (ďalej len „objednávka“) realizovanej prostredníctvom webu amavex.sk alebo osobného školenia. Služby môžu byť poskytované formou on-line kurzov (ďalej len „e-learning“) alebo formou osobného školenia (ďalej len „školenie“). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky, pričom v prípade rozporov má prednosť znenie objednávky. Na základe odoslania objednávky zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka, ktoré spoločnosť AMAVEX s.r.o. Zákazníkovi potvrdí prostredníctvom e-mailu. 
 3. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti AMAVEX s.r.o. za Služby poskytnuté podľa objednávky a týchto obchodných podmienok cenu uvedenú v objednávke, a splniť ďalšie svoje povinnosti uvedené v týchto obchodných podmienkach. 

Objednanie predmetu služby

Objednanie predmetu služby je možné:

 • V prípade školenia realizovaného osobne prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
 • V prípade školenia realizovaného formou e-learningu prostredníctvom webového formulára / objednávky.

Spôsoby realizovania školenia.

 1. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, miestom plnenia sú priestory zákazníka, v prípade osobného školenia, alebo webové stránky spoločnosti AMAVEX s.r.o. v prípade e-learningu. 
 2. E-learningové Služby môžu byť čerpané po dobu uvedenú v popise školenia kedykoľvek po zadaní aktivačného kľúča, ktorý bude zákazníkovi, resp. jeho oprávnenej osobe realizujúcej objednávku, zaslaný prostredníctvom e-mailu po prijatí objednávky a úhrade predfaktúry.

Úhrada za školenie

 1. Úhrada za osobné školenie bude zrealizovaná do doby splatnosti faktúry, ktorú zákazník obdrží bezprostredne po školení. Splatnosť faktúry je štandardne 14 kalendárnych dní.
 2. Úhrada za školenie realizovaná formou e-learningu je požadovaná vopred, na základe predfaktúry vystavenej spoločnosťou AMAVEX s.r.o., po prijatí objednávky od zákazníka. Po obdržaní platby spoločnosť AMAVEX s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad a sprístupní mu objednaného kurzu, o čom ho bude informovať mailom. Predfaktúry aj faktúry budú posielané elektronicky. V prípade potreby si zákazník môže vyžiadať faktúry v listinnej podobe.

Ostatné dojednania všeobecné
 1. Po absolvovaní školenia zákazník obdrží osvedčenie o absolvovanom školení. Osvedčenie bude vystavené na meno zákazníka, s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia zákazníka a dátume školenia.

Ostatné dojednania k e-learningu
 1. Zákazník nie je oprávnený vytvárať ďalšie kópie Produktu e-learningu ani poskytnúť Produkt akýmkoľvek tretím osobám. Zákazník nie je oprávnený vytvárať počas školení akékoľvek zvukové či audiovizuálne záznamy. Zákazník berie na vedomie, že obsah Produktu môže predstavovať súčasť obchodného tajomstva spoločnosti AMAVEX s.r.o. a jeho neoprávnené použitie či šírenie predstavuje neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva spoločnosti AMAVEX s.r.o.
  1. Prístupové údaje k e-learningu je vždy poskytovaný pre jednu (1) fyzickú osobu a po aplikácii sa stáva neprenosným. Zákazník berie na vedomie, že prístup je predmetom obchodného tajomstva spoločnosti AMAVEX s.r.o.  a jeho neoprávnené použitie či šírenie predstavuje neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva spoločnosti AMAVEX s.r.o.
  2. Platnosť prístupových údajov je60 dní. V prípade jeho nevyužitia je možné jeho predĺženie o dobu 60 dní za poplatok.
  3. Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok na akúkoľvek tretiu právnickú alebo fyzickú osobu. Akékoľvek spory vyplývajúce z obchodného vzťahu budú prednostne riešené rokovaniami medzi poskytovateľom a objednávateľom služieb za účelom dohody. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je akákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd v mieste sídla poskytovateľa.
  4. Poskytovateľ a príjemca služieb sa dohodli, že všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR. Všetky spory z vyplývajúce z poskytovania služieb budú riešené miestne príslušným súdom v mieste sídla poskytovateľa.
  5. Obchodné podmienky sa stávajú záväzné a zmluva o poskytovaní služieb je v súlade s týmito podmienkami uzatvorená na diaľku a účinná dňom registrácie objednávateľa služieb na webovej stránke www.amavex.sk.
  6. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaných podmienok na lokalite ‘www.amavex.sk‘. Ak Poskytovateľ služieb vykoná nejaké významné alebo rozsiahle zmeny v obchodných podmienkach, upozorní príjemcu služieb prostredníctvom el. pošty zreteľným a jednoznačným oznamom o týchto zmenách.

Oboznámenie so spracovávaním osobných údajov:

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: AMAVEX s.r.o., so sídlom Radlinského 2, 038 61  Vrútky, IČO:36439657 (ďalej len „Prevádzkovateľ)

B. Účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

Spracovanie údajov pre účely Účtovné doklady (Spracovanie účtovných dokladov, daňová agenda, knihy pohľadávok a záväzkov, faktúry,..), Právna agenda(vybavovanie súdnych sporov, exekúcie, zmluvy), Registratúra (archivácie dokumentácie v zmysle zákona),Databáza klientov (evidencia klientov a obchodných prípadov), Školenia (evidencia vyškolených osob, vydávanie osvedčení)Vybavovania žiadostí dotknutých osôb, 

C. Zoznam osobných údajov : 

 • meno, priezvisko, titul, 
 • telefónne číslo,  e-mailová adresa,
 • trvalé bydlisko, sídlo

D. Doplňujúce informácie
 1. Osobné údaje v rozsahu článku C. spracovávané za účelom spracovania Účtovných dokladov, Právnej agendy, Registratúry, Vybavovania žiadostí dotknutých osôb v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno c, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracovávané za účelom fungovania agendy Databáza klientov, Školenia v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 
 3. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám v zmysle zákona (Finančná správa SR) v prípade ich zákonného vyžiadania.
 4. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie. Údaje ne budú profilované.
 5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). 
 6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov. 
 7. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení. 
 9. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. 
 10. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 11. V spoločnosti nie je ustanovená zodpovedná osoba. Kontaktné údaje: GDPR@amavex.sk, tel. : 0915 358 925

E. Doba uchovávania OU:

 1. zmluvy – 10 rokov
 2. evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podľa Registratúrneho plánu
 3. správa registratúry – 10 rokov (registratúrny denník), 5 rokov (preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska), 5 rokov (evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska), 10 rokov (vyraďovacie konanie), 5 rokov (evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov), 5* (evidencia evidenčných pomôcok)
 4. vybavovanie súdnych sporov – 5 rokov
 5. spracovanie účtovných dokladov – 10 rokov
 6. vedenie agendy databázy klientov – 10 rokov
 7. vedenie agendy školených osôb – 10 rokov
 8. vedenie agendy vybavovania žiadostí dotknutých osôb

F. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Právo na prístup
 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: 
 2. účely spracúvania;
 3. kategórie dotknutých osobných údajov; 
 4. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 
 5. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je   možné, kritériá na jej určenie; 
 6. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa  dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 8. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 9. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 10. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu. 
 11. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 
 12. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie („zabúdanie“)
 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu  vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 
 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia; 
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 8. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 9. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 10. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 11. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 12. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 13. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 14. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania
 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:  
 2. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 3. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 4. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 5. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 6. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 7.  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť
 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: 
 2. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a 
 3. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 4. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na  prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 5. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 6. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Začatie konania na návrh dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z. podať návrh na začatie konania v prípade, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.