Postup spracovania posúdenia vplyvu na ochranu OU

Každýé posúdenie je  jedinečný dokument, závislý na konkrétnych podmienkach a spôsobe spracovania osobných údajov. Pri jeho spracovaní sa prihliada na konkrétne okolnosti daného informačného systému v oblasti fyzickej-objektovej, personálnej a informačnej bezpečnosti.

Cenová ponuka na spracovaniá posúdenia vplyvu na ochranu OU je vypracovaná na základe údajov klientom uvedených v dotazníku na spracovanie cenovej ponuky. Údaje v dotazníku upresňujú, akým spôsobom a v akých informačných systémoch osobné údaje spracováva, či a akým spôsobom je pripojený do verejnej informačnej siete (internetu), Úvodný dotazník je zaslaný klientovi na vyžiadanie mailom.

Po odsúhlasení cenovej ponuky si dohodneme osobné stretnutie na zber podkladov pre spracovanie posúdenia vplyvu na ochranu OU. Na základe získaných informácií následne spracujeme posúdenie, ktoré pri následnom osobnom stretnutí detailne prezentujeme klientovi, s dôrazom na spôsob a aplikáciu navrhovaných opatrení, aby bol IS klienta v zmysle zákonač. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR) považovaný za zabezpečený.

Súčasťou spracovania posúdenia vplyvu na ochranu OU je aj zhodnotenie stavu vedenia zákonom požadovanej dokumentácie a v prípade nezrovnalostí, súčinnosť pri jej vypracovaní (aktualizácií), aby bola kompletná v zmysle požiadaviek zákona č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).

    Posúdenie vplyvu na ochranu OU obsahuje:

 

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktný formulár

    ,