Prečo absolvovať školenie

Školenie o ochrane osobných údajov je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR) potrebné absolvovať každému zamestnancovi, ktorý prichádza pri výkone svojej práce do styku s osobnými údajmi. Táto osoba je v zmysle zákona klasifikovaná ako oprávnená osoba. Pokiaľ takéto školenie nedokáže zabezpečiť spoločnosť vo „vlastnej réžii“, ponúkame Vám realizáciu predmetného školenia dodávateľským spôsobom. Túto službu realizujeme buď v našich priestoroch, alebo priamo u Vás vo firme – vo vopred dohodnutom čase.

 

Školenie o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR) slúži najmä na:

  • oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov, so zákonom č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR),
  • akodborné vyškolenie osôb, ktoré budú prevádzkovateľmi poverené ako osoby zodpovedné za dohľad nad ochranou osobných údajov,
  • poučenie oprávnených osôb v zmysleč. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).

Z pohľadu zákona sa tzv. oprávnenou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje.

Absolvovaním školenia sa stáva každý účastník oprávnenou osobou. Počas školenia účastník získa kompletné teoretické aj praktické informácie pre prácu s osobnými údajmi, vrátane praktických postupov a návodov vydaných úradom v metodických usmerneniach, o vývojových trendoch a o súvisiacich právnych predpisoch..

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktný formulár

    ,