Školenie

     Školenie o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR) a zákona 18/2018 Z.z.,  slúži na:

  • oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • poučenie oprávnených osôb,
  • obdorná príprava osôb zodpovedných za dohľad nad ochranou OU.

  Školenie o základných pravidlách kybernetickej ochrany a kybernetickej hygieny v zmysle zákona 69/2018 Z.z.,  slúži na:

  • oboznámenie sa s problematikou Kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o Kybernetickej bezpečnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • poučenie oprávnených osôb o základných pravidlách kybernetickej hygieny.

Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení.

             V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám poskytneme viac informácií.