Osnova školenia

Úvod

 • Cieľ a úlohy ochrany osobných údajov
 • Medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce ochranu osobných údajov

 

Hlavné zásady spracúvania osobných údajov

 • Vymedzenie základných pojmov
 • Práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
 • Účel spracovania osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Osobitné kategórie osobných údajov
 • Získavanie osobných údajov
 • Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
 • Likvidácia osobných údajov

 

Bezpečnosť osobných údajov

 • Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Poučenie a povinnosť mlčanlivosti

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov

 • Podmienky ustanovenia zodpovednej osoby,
 • Povinnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov
 • Povinnosti zodpovednej osoby,

 

Záznamy o spracovateľských činnostiach

 • Podmienky vedenia záznamov o spracovateľských činnostiach,

Práva dotknutých osôb a ich ochrana

 • Práva dotknutej osoby
 • Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 

Cezhraničný tok osobných údajov

 • Cezhraničný tok osobných údajov v rámci EU
 • Cezhraničný tok osobných údajov do tretích krajín

 

Sankcie za porušenie zákona, prechodné ustanovenia

 • Správne delikty a poriadkové pokuty
 • Prechodné ustanovenia

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám poskytneme viac informácií.