Bezpečnostný správca

Cena:

Pokračovať v nákupe Katalógové číslo: 4918 Kategória:

Popis

     Bezpečnostný správca definuje a určuje rozsah monitoringu udalostí dôležitých z hľadiska bezpečnosti systému, stará sa o to, aby bola zabezpečená funkčnosť monitorovacích prostriedkov, posudzuje aktuálny stav bezpečnosti informačného systému, v súčinnosti s osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou OU (v prípade neustnovenia zodpovednej osoby s oprávnenou osobou) navrhuje vedeniu spoločnosti opatrenia na elimináciu hrozieb úniku, straty alebo zneužitia osobných údajov.

Čo ponúkame:

  • Vykonávanie periodických kontrol IS,
  • kontrola súborov s auditným záznamom,
  • kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení v informačnom systéme,
  • riadenie a správa všetkých bezpečnostných funkcií,
  • prevádzka bezpečnostných podsystémov,
  • riešenie bezpečnostných incidentov,
  • riadenie činnosti pri poruche alebo havárii informačného systému,
  • training a testovanie plánov obnovy,
  • vzdelávanie používateľov v oblasti bezpečnosti.