Penetračné testy

Otázka bezpečnosti informačných systémov a komunikačnej infraštruktúry spoločnosti je v dnešnej dobe veľmi naliehavá. V poslednej dekáde nastal prudký rozvoj informačných technológií, využitie počítačov narastá skoro vo všetkých sférach života a pripojenie k internetu sa najmä vo firemnom sektore považuje takmer za samozrejmosť. So stúpajúcim množstvom dát však narastá aj množstvo útočníkov snažiacich sa tieto dáta získať. Z toho dôvodu narastá význam bezpečnosti informačných systémov a komunikačnej infraštruktúry pred útokmi prichádzajúcimi cez počítačovú sieť, a to buď z lokálneho prostredia alebo z internetu.

Penetračné testy slúžia na zistenie miery zraniteľnosti organizácie, t.j. ako sú informačné systémy a komunikačná infraštruktúra spoločnosti zabezpečená proti potenciálnemu útoku hackerov. Je to jedna z techník analýzy informačných systémov a komunikačnej infraštruktúry. Princíp spočíva v simulácii reálneho útoku na vyhodnocovaný systém, čím sú odhaľované zraniteľnosti systému, ktoré by mohol využiť skutočný útočník. Tento test môže byť vedený z internetu alebo z vnútornej siete organizácie pre ktorú je vykonávaný. Medzi používané techniky patrí skenovanie portov, identifikácia bežiacich aplikácií́ a operačného systému, testovanie zraniteľnosti systému a podobne.

Pripravili sme pre Vás:

Skenovanie zraniteľností (vulerability scan).

  • test lokálnej siete LAN (zabezpečenie serverov, pracovných staníc, sieťových komponentov, ….), 
  • test zabezpečenia WIFI siete, 
  • test webových aplikácií, 

Test simulujúci útok hackera cielený priamo na Vás Informačný systém

Simulácia útoku na IS s cieľom prelomenia zabezpečenia systému so zameraním sa na tie najčastejšie a najznámejšie chyby.

Rozsah a forma penetračných testov je realizovaná podľa vopred dohodnutých pravidiel. Z vykonaného penetračného testu Vám vystavíme záverečný protokol, ktorý obsahuje zoznam zistených zraniteľností s ohodnotením ich závažnosti a návrh spô­sobu na ich odstránenie.

Podrobnejšie informácie o rozsahu a forme ponúkaných penetračných testov nájdete na stránkach Rozsah a forma penetračných testov. V prípade záujmu o vykonanie penetračného testu pre Vašu spoločnosť alebo pre získanie viac informácií ohľadne penetračného testovania nás prosím kontaktujte.