Posúdenie vplyvu na ochranu OU

Cena:

Pokračovať v nákupe Katalógové číslo: 4918-2-1-1-1 Kategória:

Popis

         Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj:

  1. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
  2. schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;
  3. schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;
  4. proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
         Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracovanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.
Čo ponúkame:
Vypracovanie kompletného posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle čl. 35. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Aktualizáciu (zosúladenie) projektov s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Aktualizáciu posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov pri zmene v spracúvaní osobných údajov.