Bezpečnostná smernica

Cena:

Pokračovať v nákupe Katalógové číslo: 4918-2-1-1 Kategória:

Popis

      Každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný v súlades čl. 32 Nariadenia/§ 39 zákona č. 18/2018 Z. z. vykonať analýzu rizík, ktorej výstupom je prijatie primeraných technických a organizačných opatrení. Je potrebné posúdiť riziká a dopady na celú svoju spracovateľskú činnosť ako aj na práva slobody fyzických osôb. Prijaté opatrenia sa zdokumentujú v Bezpečnostnej smernici IS.

Bezpečnostná smernica obsahuje:

  • Popis technických,  organizačných a  personálnych opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach
  • Rozsah oprávnení, popis povolených činností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb
  • Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov
  • Spôsob, formu a  periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnosti informačného systému
  • Postupy pri haváriách, poruchách a  iných mimoriadnych situáciách vrátane preventívnych opatrení na zníženie rizika vzniku mimoriadnych situácií
  • Postupy a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou, poruchou alebo inou mimoriadnou situáciou
  • Pravidlá pre skartovanie
  • Pravidlá  využívania elektronickej pošty a siete Internet