Test proporcionality

Cena:

Pokračovať v nákupe Katalógové číslo: 4929 Kategória:

Popis

   Spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany je zákonné okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, a to najmä, ak je dotknutou osobou dieťa. Pri tomto právnom základe sa vyžaduje vykonanie testu proporcionality, a to ešte pred samotným začatím spracúvania osobných údajov, ktorý v rámci svojho trojkrokového testu predpokladá kumulatívne splnenie podmienok:

  • sledovanie legitímneho záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany,
  • nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na realizáciu sledovaného legitímneho záujmu
  • podmienku, že neprevažujú základné práva a slobody osoby, ktorej sa ochrana údajov týka nad záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany

Tri kroky testu proporcionality: 

  1. Identifikovať oprávnený záujem
  2. Vykonať test nevyhnutnosti
  3. Vykonať porovnávací test

Predmetom testu kompatibility, resp. zlučiteľnosti je zistenie, či prevádzkovateľom stanovený nový účel spracúvania je zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, na ktorý boli osobné údaje získané. Až na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti môže prevádzkovateľ pristúpiť k spracúvaniu osobných údajov na iný účel, ako bol pôvodný, pre ktorý osobné údaje získal. Z výsledku testu proporcionality vyplynie, či oprávnený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad právami a slobodami dotknutých osôb, a či je možné z neho vychádzať ako z právneho základu pre spracúvanie. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa môže byť napríklad priamy marketing a iné formy marketingu alebo reklamy, ochrana majetku monitorovaním priestorov kamerovým systémom, vedenie evidencie návštev pri vstupe do budovy, …

Čo ponúkame:

  • Vypracovanie testu proporcionality na zistenie, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané.