Školenie

          Školenie o ochrane osobných údajov je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR) z. a školenie o základných pravidlách kybernetickej ochrany a kybernetickej hygieny v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. je potrebné absolvovať každému zamestnancovi, ktorý prichádza pri výkone svojej práce do styku s osobnými údajmi. Táto osoba je v zmysle zákona klasifikovaná ako oprávnená osoba. Pokiaľ takéto školenie nedokáže zabezpečiť spoločnosť vo „vlastnej réžii“, ponúkame Vám realizáciu predmetného školenia dodávateľským spôsobom. Túto službu realizujeme buď v našich priestoroch, alebo priamo u Vás vo firme – vo vopred dohodnutom čase. Školenie je taktiež možné absolvovať prostredníctvom Videokonferencie.

          Z pohľadu zákona sa tzv. oprávnenou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje

          Absolvovaním školenia sa stáva každý účastník oprávnenou osobou. Počas školenia účastník získa kompletné teoretické aj praktické informácie pre prácu s osobnými údajmi, vrátane praktických postupov a návodov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej hygieny. Taktiež získa informácie o súvisiacich právnych predpisoch, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri výkone svojho povolania.

Viac detailných informácií nájdete v sekcií Ponuka školení

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať.