GDPR

         Pri ochrane osobných údajov je potrebné zaistiť, aby bezpečnostné prostriedky a mechanizmy poskytovali integrovanú ochranu informačného systému a boli zabezpečené všetky funkcie informačného systému z hľadiska integrity, dôvernosti a dostupnosti v oblasti informačnej,fyzickej a objektovej a personálnej bezpečnosti.

       Vnútorný systém zabezpečenia spracovania osobných údajov upravuje práva a povinnosti zamestnancov spoločnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Pripravili sme pre Vás:

  • Komplexné školenie o ochrane osobných údajov  v zmysle zákona NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Poučenie oprávnených osôb
  • Odborné vyškolenie osôb zodpovedných za dohľad nad ochranou OU.
  • Školenie o zásadách a pravidlách ochrany osobných údajov v podmienkach HomeOffice.
  • Analýza rizík a prijatie primeraných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov.
  • Vypracovanie Posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle zákona NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Vypracovanie bezpečnostných smerníc.
  • Vykonanie testu proporcionality.

Viac detailných informácií nájdete v sekcií Bezpečnostné opatrenia