Bezpečnostný projekt

Cena:

Popis

      Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú na základe schválenej bezpečnostnej dokumentácie – bezpečnostného projektu, ktorý musí byť aktuálny a musí zodpovedať reálnemu stavu.

      Bezpečnostný projekt popisuje úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov. Bezpečnostné opatrenia realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa prijímajú s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania služby. Bezpečnostné opatrenia sú všeobecné, realizované v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov a v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky siete a informačne systémy a sektorové, ktoré sa realizujú na základe špecifík kategorizácie sietí a informačných systémov v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

      Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov sa vykonáva na základe významnosti, funkcie a účelu informácií a informačných systémov s ohľadom na dôvernosť, integritu, dostupnosť, kvalitu služby a kontrolnú činnosť.

Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre oblasť:

 • organizácie informačnej bezpečnosti,
 • riadenia aktív, hrozieb a rizík,
 • personálnej bezpečnosti,
 • riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
 • technických zraniteľností systémov a zariadení,
 • riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov,
 • riadenia prevádzky,
 • riadenia prístupov,
 • kryptografických opatrení,
 • riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov,
 • fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
 • riadenia kontinuity procesov.

Bezpečnostné opatrenia musia zahŕňať najmenej:

 • detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení,
 • pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a centrálneho systému včasného varovania.