O nás

         Už 18 rokov aktívne poskytujeme komplexné služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov (OOU). Naši zamestnanci pracujú v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností už od roku 1990. Vykonávame hromadné alebo individuálne školenia oprávnených a zodpovedných osôb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a OOU, spracovávame posúdenia vplyvu na ochranu OU, bezpečnostné projekty v zmysle zákona č. 69/2018 o Kybernetickej bezpečnosti, spracovávame testy proporcionality a bezpečnostné smernice. V súčasnosti poskytujeme komplexné služby v zmysle platného zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, zákona č.18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).

        Taktiež poskytujeme externú službu Zodpovednej osoby a bezpečnostného správcu, čo v praxi predstavuje vykonávanie periodických  bezpečnostných kontrol, riešenie bezpečnostných incidentov, periodické preškolenie oprávnených a zodpovedných osôb, nácviky obnovy IS po bezpečnostných incidentoch. Individuálne požiadavky zákazníkov zastrešujeme v rámci Konzultačnej činnosti. Našimi klientmi sú ako slovenské tak zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku alebo v rámci celej EU. Kompletnú komunikáciu s klientmi zahraničných spoločností riešime podľa požiadaviek v anglickom jazyku.

        Našimi dlhoročnými klientmi sú:

  • štátne organizácie,
  • štátne, ale aj súkromné školy,
  • veľké zahraničné spoločnosti, zaoberajúce sa výrobnou aj nevýrobnou činnosťou,
  • spoločnosti vydávajúce printové aj internetové noviny a časopisy,
  • konzorciá, ktoré poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu,
  • medzinárodné siete hotelov, rôzne obchodné spoločnosti,
  • zahraničné siete supermarketov, atď.

        Portfólio našich zákazníkov je teda za spomínané obdobie veľmi rozsiahle a zahŕňa typovo každú oblasť podnikania na Slovensku a EU. Z tohto dôvodu môžeme smelo povedať, že sme riešili a riešime typologicky každú situáciu a synergiu vznikajúcu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, tak v oblasti ochrany osobných údajov.

        Osobný, dôverný a individuálny prístup je pre nás kľúčový, ako aj pre našich zákazníkov, ktorí tento prístup významne oceňujú. Naši zákazníci taktiež často a radi využívajú konzultáciu v rámci organizovaných webinárov, mailovo alebo telefónicky, kedykoľvek to potrebujú. Je to jedna naša z mnohých bezplatných služieb poskytovaných našim klientom.

        Za toto dlhé obdobie absolvovali naši klienti aj kontroli z úradu na ochranu osobných údajov. Žiadnej zo spoločností, ktorým sme spracovávali dokumentáciu alebo poskytovali službu externej zodpovednej osoby alebo bezpečnostného správcu v zmysle či už zákona č. 428/2002 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., alebo zákona č. 18/2018 Z.z. a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR) nebola pri kontrole Úradom na ochranu osobných údajov udelená pokuta, čo je naša najdôležitejšia referencia.

        Využitím našich dlhoročných skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočnosti a ochrany osobných údajov vzniká pre Vás 100 % garancia, že nami vykonané služby a opatrenia spĺňajú tie najprísnejšie kritéria stanovené zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, zákonom č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR), bezpečnostnými štandardami, záväznými nariadeniami, vyhláškami a súvisiacimi zákonmi.          

       Ak chcete mať profesionálne vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá ochráni nielen citlivé osobné údaje Vás, Vašich zamestnancov a Vašich partnerov a zákazníkov, ale aj firemné dáta, spokojne sa na nás obráťte. Sme Vám plne k dispozícií.

                                                                                      Team AMAVEX